Home »"Jako¶ć jest tym, czego brak oznacza straty dla wszystkich" - G.Taguchi

TQM

Geneza TQM

Skrót TQM pochodzi od angielskich słów Total Quality Management, co tłumaczone jest na język polski jako "kompleksowe zarz±dzanie jako¶ci±".
Podwaliny TQM zostały stworzone na pocz±tku lat 40. ubiegłego stulecia. Powstały dzięki współpracy amerykańskich naukowców W.E. Deminga (TQM jest oparte między innymi na tzw. cyklu Deminga i J. Jurana ze Zwi±zkiem Japońskich Naukowców i Inżynierów.

Filozofia TQM opiera się na 5 zasadach (pięć ¶cian piramidy TQM):

 1. zaangażowanie kierownictwa (przywództwo)
 2. koncentracja na kliencie i pracowniku
 3. koncentracja na faktach
 4. ci±głe doskonalenie (KAIZEN)
 5. powszechne uczestnictwo.

W koncepcji TQM każdy czynnik w przedsiębiorstwie lub w jego otoczeniu ma wpływ na jako¶ć, toteż każdy aspekt działalno¶ci należy realizować uwzględniaj±c podej¶cie projako¶ciowe. Istot± TQM jest zintegrowanie celów przedsiębiorstwa z celami jego klientów. Realizacja celów przebiega przy pełnym zaangażowaniu pracowników organizacji i przy wiod±cej (kierowanie, przywództwo) roli kadry kierowniczej. Struktura organizacji kieruj±cej się zasadami TQM podporz±dkowuje się kulturze pracy zespołowej, a kanały komunikacyjne i powi±zania wykraczaj± poza granicę jednostek organizacyjnych.

Deming uważał, że 94% wszystkich problemów jako¶ciowych powstaje z winy kierownictwa. Zarz±d jednak powinien pamiętać, że decyzje w tych sprawach powinny być podejmowane razem z pracownikami. Był zdecydowanym wrogiem kontroli. TQM zatem to przede wszystkim rodzaj kultury szkoły czy firmy, bazuj±cej na umiejętno¶ci pracy zespołowej. Jest to pewna filozofia, a nie technika, któr± da się wprowadzić w drodze rozporz±dzenia czy też przej±ć od innych.

Pętla Deminga

TQM w przedsiębiorstwie

Obecnie koncepcja TQM zaczyna być uznawana jako standard w procesie zarz±dzania przedsiębiorstwem. Odzwierciedlenie jej zasad możemy znaleĽć w normach serii ISO 9001:2008.

Opracowano szereg technik, metod, koncepcji oraz narzędzi, które pozwalaj± skutecznie stosować zasady TQM w przedsiębiorstwie. Do najbardziej popularnych należ±:

 • KAIZEN
 • 5S
 • FMEA(Failure Mode and Effects Analysis)
 • QFD (Quality Function Deployment)
 • SixSigma
 • Just in time
 • Kanban